Lokale en actuele cases dienen als pilot en leermiddel. Aan de hand van concrete en actuele cases uit de eigen (werk)omgeving leren ambtenaren, raadsleden, corporatiemedewerkers en gemeenschappen gemeenschapskracht te benutten en te versterken. De lokale gemeente/organisatie en de gemeenschap bepalen samen de spelregels voor het spel. Zo kan het benutten en versterken van gemeenschapskracht meteen worden verankerd in de organisatie. Het gaat immers niet om het equiperen van één of enkele medewerkers maar om de attitude en vaardigheden binnen de organisatie.

Onze aanpak is altijd maatwerk. Wij werken een programma uit samen met de opdrachtgever, specifiek voor de situatie. Uiteraard hebben wij wel ideeën over welke onderdelen aan bod kunnen komen en hoe wij deze (kunnen) aanpakken. Onderdelen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

Basiskennis gemeenschapskracht:

 • Trends in de samenleving & gemeenschapskracht
 • Nut en noodzaak van benutten gemeenschapskracht
 • Herkennen gemeenschapsinitiatieven in eigen (werk)omgeving
 • Bepalen positie op participatieladder (rolverdeling overheid – gemeenschap)
 • Goede voorbeelden van gemeenschapskracht, excursie

Praktisch oefenen van versterken gemeenschapskracht:

Dit onderdeel is een proces. Gedurende meerdere maanden gaan de deelnemers aan de slag met concrete cases. Gedurende dit proces komt aan bod:

 • Selectie van gemeenschapsinitiatieven om te faciliteren en/of stimuleren
 • In gesprek met initiatiefnemers: samen rolverdeling en spelregels bepalen
 • Uitwisseling binnen en buiten de organisatie van leerervaringen
 • Inzicht krijgen in succes- en faalfactoren van (gemeentelijke rol bij) gemeenschapsinitiatief

Veranderende rol en positie van (gemeente)bestuur:

 • Training bestuurlijke sensitiviteit
 • Analyse veranderende rol en positie (gemeente)bestuur in geselecteerde cases
 • Bepalen hoe bestuurders het beste in positie kunnen worden gebracht
 • Discussies met management, wethouder en raadsleden over geselecteerde cases

Leren van ervaringen uit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO):

 • Excursie naar (succesvol) CPO-initiatief
 • Leren van samenwerking overheid/intiatiefnemers

Aanleren vaardigheden, zoals

 • Projectmatig samenwerken
 • Groepsgesprekken en groepsdynamiek
 • Conflicthantering
 • Onderhandelen
 • Werkvormen
 • Doelgroepen communicatie

Deze  “bouwstenen” kunnen flexibel worden ingezet. Per geval kunnen onderdelen wel of niet worden gebruikt en ook de invulling van de “bouwstenen” is maatwerk. Bovendien zijn de “bouwstenen” die hier genoemd zijn niet uitputtend. Als blijkt dat andere onderwerpen aan bod moeten komen, dan kunnen wij die ook invullen, danwel vanuit onze eigen ervaring, danwel door mensen uit onze flexibele schil in te zetten.