Kwartiermaker transitie Nationaal Landschap IJsseldelta
Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ+)

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van het “merk” IJsseldelta. De Advies- en Initiatiefraad (AIR), een vertegenwoordiging van alle partijen en gemeenschappen in de IJsseldelta, had daarbij tot voor kort vooral een adviserende rol. Vanaf 2010 is steeds meer verantwoordelijkheid neergelegd bij partijen uit de AIR. Dorpsverenigingen kregen een eigen budget en verantwoordelijkheid voor uitvoering van dorpsontwikkelingsplannen, een coalitie uit de AIR is bezig met een programma voor de verbetering van de weidevogelstand, een andere coalitie zet zit in voor duurzame energie in het project IJsseldelta-zon. In de periode 2014-2015 wordt deze verantwoordelijkheid verder uitgebreid en bereiden we ons langzaam voor op na 2015, wanneer de overheden geen structureel geld meer beschikbaar hebben voor het Nationaal Landschap IJsseldelta.
De transitie wordt vormgegeven door een kopgroep: een vertegenwoordiging uit de AIR, aangevuld met frisdenkers en dwarskijkers. Wij zijn gevraagd om kwartier te maken voor deze kopgroep. Het Plan van Aanpak voor de kopgroep kunt u hier vinden.

 

Programmamanagement Nationaal Landschap IJsseldelta
Provincie Overijssel

De provincie Overijssel leidt het programmabureau voor het Nationaal Landschap IJsseldelta. Goedwijs Projectmanagement BV vervult de functie van secretaris/programmamanager van het programmabureau in. Dit heeft bijgedragen aan een aanzienlijke versnelling van het programma (meer dan 100 projecten) in combinatie met vermindering van de personele inzet. Naast het initiëren en begeleiden van diverse projecten wordt verantwoordelijkheid gedragen voor voorbereiding van bestuurlijke bijeenkomsten, uitvoeringsteams, de regioraad en financieel management van het programma.

In 2013 is gestart met de transitie van het Nationaal Landschap IJsseldelta naar een entiteit die primair wordt gedragen door regionale partijen van inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld in de vorm van een gebiedscoöperatie. Daarbij gaat het om een verandering van publiek-private samenwerking naar privaat-publieke samenwerking en van subsidiëren naar investeren. Deze transitie wordt breed gedragen in het gebied, door zowel overheden als bewoners, ondernemers en investeerders. Constant aandachtspunt in deze transitie is de balans tussen loslaten (vanuit de overheid) en het voorbereiden van een nieuwe structuur.

 

Regisseur koppelkansen Kampereiland
Natuurmonumenten

Natuurmonumenten voelt zich verantwoordelijk voor het verbinden van belangen en projecten in het gebied rondom het Zwarte Meer. Als belangen en projecten slim aan elkaar gekoppeld worden, dan kan meer worden bereikt, voor minder. In mei 2013 heeft Natuurmonumenten samen  met o.a. het programmabureau Nationaal Landschap IJsseldelta (vertegenwoordigd door Goedwijs Projectmanagement BV) een workshop georganiseerd om Plannen van Aanpak te maken voor de meest kansrijke koppelkansen in het gebied. Om de koppelkansen nu ook daadwerkelijk te verzilveren, heeft Natuurmonumenten Goedwijs Projectmanagement BV als regisseur aangesteld. In deze rol verbinden wij belangen en partijen en hebben wij een aanjagersrol.

 

Trainingen bestuurlijke en politieke sensitiviteit
Verscheidene opdrachtgevers

Je zult het maar zijn, ambtenaar. Een lastig imago, werken als een buffelen altijd in een lastig spanningsveld. Maar aan de andere kant: je staat mede aan het roer, je hebt invloed op de samenleving en je kunt samen met je bestuur en de burgers ongelooflijk veel bereiken.  Het vraagt een aantal specifieke vaardigheden, maar ook een aantal specifieke persoonlijke waarden. Beerda project denkt aan omgaan met burgers, raadsleden, bestuur,ondernemers, collega’s. En dan ook nog je werk doen op een uitermate integere en transparante manier: iedereen kijkt mee en beoordeelt je op de resultaten.Voor de beoefenaars van deze boeiende functies heeft Beerda Project een heel aantal trainingen en begeleidingstrajecten verzorgd. Enkele voorbeelden:

  • Workshop politieke sensitiviteit voor ambtenaren
  • Hoe verzorg ik een presentatie namens mijn bestuurder?
  • Vertaal het collegeprogramma naar concreet beleid
  • Hoe ondersteun in mijn bestuurder en hoe de burgers?

 

Effectieve aanpak Drentse achterstandswijken
PvdA statenfractie Drenthe

De PvdA statenfractie in Drenthe wil een goede bijdrage leveren aan de  ontwikkeling van een effectieve Drentse aanpak van achterstandswijken en –buurten. Goedwijs projectmanagement BV ondersteunde de statenfractie daarbij en organiseerde daartoe drie thematische workshops met professionals en bewoners. De workshops resulteerden in suggesties en ideeën voor een effectieve Drentse aanpak, die Goedwijs projectmanagement vertaalde in een PvdA statenvoorstel.

 

Trainingen projectmatig (samen)werken
Gemeente Groningen, Gemeente Assen, Drents Plateau, Friese Milieufederatie, etc

Wij spreken bewust van projectmatig samenwerken. Hoe kan je in een project optimaal gebruik maken van ieders kwaliteiten, en elkaar zo versterken? Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere kernkwaliteiten en teamrollen. En hoe schrijf je (samen!) een goed Plan van Aanpak (PvA)? Wij leggen hierbij de nadruk op de functie van een goed PvA en geven handvatten voor het schrijven van een functioneel PvA.

In deze training werken wij samen met de deelnemers aan een efficiënte en effectieve inzet van projectmatig werken. Dat doen we op een zodanige manier dat medewerkers daar motivatie en plezier aan kunnen ontlenen en dit met elkaar kunnen delen. Dan kan effectief projectmatig werken zich als een olievlek verspreiden over de organisatie.